Polskie Towarzystwo Tatrzańskie
Statut Historia Informacje Odznaki PTT  Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości
O kursie
Przewodnicy: regulamin
Przewodnicy: program
Przewodnicy: wycieczki
Materiały
Harmonogram
Prowadzący
GALERIA
FORUM
Strona główna


KURS PRZEWODNIKóW I PILOTóW
KURS PRZEWODNIKÓW BESKIDZKICH I  PILOTÓW WYCIECZEK

3.08.2010 WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ PRZEWODNICKICH

Zgodnie z informacjami podanymi w autokarze przesyłam Państwu nr konta na który należy dokonać opłaty skarbowej za wydanie świadectwa zdania egzaminu oraz wniosek o nadanie uprawnień, który należy złożyć wraz z wymienionymi na nim załącznikami.
Świadectwo zdania egzaminu można odebrać w następujący sposób:
 • osobiście po dostarczeniu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (Departament Promocji i Turystyki ul. Wrocławska 53, pok.317) oryginału dowodu wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 PLN.
lub
 • przesłać pocztą oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Promocji i Turystyki
ul. Racławicka 56;
30-017 Kraków
wraz z pisemną prośbą o przesłanie świadectwa na Państwa adres.

Opłatę należy dokonać na konto:

Bank Pekao S.A.    04  1240  2092  9462  3005  0000  0000
URZĄD MIASTA KRAKOWA, WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT,
31 – 949 KRAKÓW, OS. ZGODY 2;
tytułem: opłata skarbowa za wydanie świadectwa zdania egzaminu –17 PLN.

Pozdrawiam
Izabela Kowalczyk
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Promocji i Turystyki
Zespół ds. Usług Turystycznych
ul. Wrocławska 53, III piętro, pok.317
tel. (0 12) 37 96 032
fax.(012) 37 96 001
ikow@malopolska.mw.gov.pl

adres do korespondencji:
30 - 017 Kraków; ul. Racławicka 56

28-30.07.2010 TERMIN EGZAMINÓW

Urząd Marszałkowski ustalił termin egzaminu dla kandydatów na przewodników:
28 lipca 2010.roku godz. 9.00 część pisemna egzaminu teoretycznego
Ok. 11.30 część ustna egz. teoretycznego
29-30 lipca o godz. 9.00 cześć praktyczna egz. w terenie

Miejsce egzaminu podobnie jak przy egzaminie pilockim Rest. Panorama Romanowskiego 6
Miejsce egzaminu praktycznego zostanie podana w dniu 28 lipca br. podczas egzaminu teoretycznego części ustnej.

17.09.2009 KURS PRZEWODNICKI PO WAKACJACH

Informujemy, że 26.09.2009 nastąpi wznowienie zajęć KURSU PRZEWODNICKIEGO po wakacjach.

6.07.2009 WNIOSEK O NADANIE UPRAWNIEŃ PILOTA

Wydanie decyzji administracyjnej  o nadanie uprawnień pilota dokonujecie samodzielnie.
Co wniosek taki musi zawierać?
 1. odpis świadectwa lub dyplomu stwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego lub wyższego;
 2. 3 fotografie (30 x 40 mm);
 3. zaświadczenie o ukończeniu szkolenia prowadzonego przez jednostkę organizacyjną lub osobę uprawnioną do szkolenia przewodników turystycznych lub pilotów wycieczek albo
 4. w przypadku osób, o których mowa w art. 22a ustawy o usługach turystycznych, legitymację przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek wydaną przez właściwy organ;
 5. świadectwo zdania egzaminu przed komisją egzaminacyjną dla pilotów wycieczek lub przewodników turystycznych;
 6. zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia umożliwiający wykonywanie zadań pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego, wystawione w trybie badań lekarskich pracowników;
 7. dokumenty potwierdzające znajomość języków obcych (w przypadku ubiegania się o nadanie uprawnień ze znajomością języka obcego);
 8. dowód wpłaty 10,00 PLN za wydanie decyzji nadającej uprawnienia pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego.  (wzór  wniosku oprac. przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego do pobrania)
(Dokumenty, które złożyliście w BT. La Vista będą znajdowały się w BT. Wakacyjny Raj (adres na stronie głównej ). Proszę w dokumentacji  z znajdującej się BT. Wakacyjny Raj pozostawić kserokopie zabieranych oryginałów z dopiskiem (oryginał wysłany we wniosku o nadanie uprawnień pilota wycieczek)

Wydanie decyzji administracyjnej na podstawie wniosku o nadanie uprawnień pilota wycieczek lub przewodnika turystycznego podlega opłacie skarbowej w wysokości 10,00 PLN (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635)

Opłatę należy dokonać na rachunek bankowy:
Bank Pekao S.A. 04 1240 2092 9462 3005 0000 0000
URZĄD MIASTA KRAKOWA, WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT,
31-949 Kraków, Os. Zgody 2;
tytułem:
wydania decyzji nadającej uprawnienia pilota wycieczek
Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej należy dołączyć do wniosku!!!.

Dokumenty należy przesłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Departament Promocji i Turystyki
Zespół ds. Usług Turystycznych
ul. Racławicka 56 30-017 Kraków

lub składać osobiście na Dzienniku Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56 30-017 Kraków, nowy budynek, parter.

informacje zaczerpnięte BIP U.M. Woj. Małopolskiego


Miłych wakacji ciekawych wycieczek i doświadczeń życzą Organizatorzy kursu29.06.2009 EGZAMINACYJNE WYRÓŻNIENIA

Następujące osoby wyróżnione przez Komisję Egzaminacyjna wyróżniamy Dyplomami okolicznościowymi oraz nagrodami książkowymi w postaci przewodników turystycznych na „dobry początek” pracy pilota wycieczek.
 1. Anna Janikowska,  - Przewodnik Pascala – Paryż.
 2. Alicja Woźniakiewicz, - Przewodnik Pascala – Paryż.
 3. Dorota Gwiżdż -- Przewodnik Pascala – Paryż.
oraz :
 1. Dominik Maria,--  Przewodnik Pascala, Tatry Polskie i Słowackie.
 2. Król Joanna, --  Przewodnik Pascala, Tatry Polskie i Słowackie.
 3. Migrała Jadwiga, Przewodnik, Cmentarz na Pęksowym Brzyzku,
 4. Obrzud Elżbieta, Przewodnik Cmentarz na Pęksowym Brzyzku,
 5. Iwona Van Dessel, Przewodnik Cmentarz na Pęskowym Brzyzku,
 6. Węglarz Jolanta, Przewodnik Pascala, Tatry Polskie i Słowackie.

Nagrody już wkrótce do odebrania.


18.06.2009 EGZAMIN TEORETYCZNY I PRAKTYCZNY DLA PILOTÓW

18.06.2009 w restauracji "Panorama" w Nowym Sączu, ul. Romanowskiego 3
odbędzie się dwuczęściowy egzamin dla kandydatów na pilotów

o godz. 10:00 - część pisemna teoretyczna
o godz. 11:30 - część ustna teoretyczna

19.06.2009, godz. 9:00 - część praktyczna

Dla chętnych konsultacje przed egzaminem, w restauracji Panorama, 17.06, godz. 17.

30.05.2009 ZAJĘCIA TEORETYCZNE i 6-7.06.2009 WYCIECZKA

Harmonogram

27.04.2009 TERMINY EGZAMINÓW DLA PILOTÓW
pobierz Ogłoszenie

W odpowiedzi na pismo, z dnia 20 kwietnia br. w sprawie wyznaczenia terminu egzaminu dla kandydatów na pilotów wycieczek uprzejmie informuję, że Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej ustalił skład komisji egzaminacyjnej oraz wyznaczył termin egzaminu dla pilotów wycieczek w następujących dniach:

18 czerwca 2009 r. egzamin teoretyczny ( część pisemna i ustna)
19 czerwca 2009 r. egzamin praktyczny

Szczegółowe zasady postępowania egzaminacyjnego określa rozdział 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2006 r. w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek (Dz. U nr 15 poz. 104). Zgodnie z w/w rozporządzeniem opłata za egzamin osób ubiegających się o
uprawnienia pilota wycieczek wynosi 200, 00 zł   (120,00 zł za część teoretyczną egzaminu i 80,00 zł za część praktyczną egzaminu).

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, Kredyt Bank S.A. II o/Kraków, 69 1500 1487 1214 8001 9631 0000 z dopiskiem opłata za egzamin na pilota wycieczek. A dowód wpłaty prosimy przesłać do Biura LAVISTA.

W odpowiedzi na Państwa propozycję, Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Turystyki potwierdza możliwość organizacji egzaminu w udostępnionym przez Państwa lokalu. Jednocześnie proszę o podanie miejsca przeprowadzenia egzaminu. Pragnę także poinformować, iż w wyniku przeprowadzanej reorganizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, z dniem 1 maja br. zadania z zakresu ustawy o usługach turystycznych prowadzić będzie Departament Promocji i Turystyki.

Proszę o dostarczenie najpóźniej na 14 dni przed wyznaczoną datą egzaminu:
* informacji o miejscu, gdzie odbędzie się egzamin (teoretyczny i praktyczny)
* listy osób przystępujących do egzaminu,
* oryginałów dowodów dokonania opłat egzaminacyjnych, które są warunkiem dopuszczenia do egzaminu.

Nie przedłożenie w/w dokumentów we wskazanym wyżej terminie spowoduje odwołanie egzaminu.

26.04.2009 ZALEGŁA WYCIECZKA - PASMO JAWORZYNY

W związku z niekorzystnymi warunkami odwołana zostaje dwudniowa wycieczka na Turbacz. Zamiast tego, w niedzielę, 26.04.2009 odbędzie się zaległa jednodniowa wycieczka szkoleniowa w paśmie Jaworzyny Krynickiej.

20.04.2009 ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIE

Bardzo prosimy osoby, które jeszcze tego nie uczyniły o NIEZWŁOCZNE dostarczenie kierownictwu kursu zaświadczeń lekarskich o braku przeciwskazań do uczestnictwa w kursie.

23.03.2009 WAŻNE INFORMACJE

        Przypominamy po raz kolejny, że zgodnie z regulaminem kursu obecność na wszystkich zajęćiach teoretycznych i praktycznych jest obowiązkowa. W związku z powyższym nie wzięcie udziału w wycieczce szkoleniowej na Słowację w dniach: 3-5 kwietnia spowoduje nie dopuszczenie takiej osoby do egzaminu państwowego (dotyczy to kandydatów na pilotów i przewodników). Również nie będą dopuszczone osoby, które nie dokonały pełnych wpłat związanych z organizacją kursu bądź nie przedłożyły wszystkich wymaganych dokumentów. Lista osób dopuszczonych do egzaminu z pilotarzu przesłana zostanie do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie po 5 kwietnia 2009.

    Ostatnie wykłady dla pilotów odbędą się 28 marca 2009. Przed egzaminem państwowym planowane jest jeszcze przeprowadzenie konsultacji i omówienie wyników egzaminu wewnętzrnego, których termin podany zostanie później.


        Wpłat w wysokości 70zł (przejazd) + 32 € (tylko noclegi, bez wstępów do zwiedzanych obiektów) na wycieczkę na Słowację nalezy pilnie dokonać w biurze Turysty przy ul Ducha Św. 5. Na wycieczkę tę uczestnicy kursu (dotyczy przewodników i pilotów) mają przygotować się do prowadzenia poszczególnych odcinków tras. W tej sprawie należy skontaktować się z kol. Joanną Król. Dla kandydatów na pilotów będzie to wewnętzrny egzamin praktyczny. Natomiast wieczorem przeprowadzona zostanie druga część pisemnego egzaminu wewnętrznego dla pilotów obejmująca tematyke geograficzną, (a dla osób, które nie brały udziału w teście przeprowadzonym w dniu 14v marca 2009 - pytania będą obejmować całość materiału)

Kierownictwo Kursu
Maciej Zaremba i Wojciech Szarota


21.02.2009 KULIG INTEGRACYJNY


21 lutego 2009 - odbędą sie skrócone zajęcia do godziny 12, po których zapraszamy uczestników kursu pilotów i przewodników na integracyjny kulig do Barcic - wyjazd: 12:15 (autokar z Rynku). Koszt: 24zł, w programie: przejazd saniami, herbata, kiełbasa w Stodole w Odnożynie (grzane piwo - 4zł, zgłoszenia - do piątku)

WYCIECZKA SZKOLENIOWA - KURS PRZEWODNIKÓW

    W dniach 16-18.01.2009r. odbędzie się wycieczka szkoleniowa w warunkach zimowych w Bieszczady. Koszt: 105 zł. Obecność uczestnków kursu przewodników obowiązkowa! Wszelkie inne usprawiedliwione nieobecności proszę jak najszybciej zgłaszać na pocztę beskid@ptt.org.pl oraz do BT. La VISTA, ul. Lwowska 32   (wiąże się to z rezerwacja miejsc i dodatkowymi kosztami obciążającymi uczestników kursu)

9.11.2008 WYCIECZKA W PIENINY
wycieczka kursu- Pieniny


Odbyła się pierwsza wycieczka Kursu dla przewoników. Tematem i trasą były Pieniny: Trzy korony - Sokolica.
25.10.2008 RADA KURSU

Kurs został rozpoczety. Podczas pierwszych zajeć została wybrana Rada Kursu. W jej skład weszli:
 • Maria Dominik
 • Jan Krajewski
 • Joanna Król
 • Małgorzata Poręba

20.10.2008 INAUGURACJA

Informujemy, że  Kurs Przewodników BeskidzkichKurs Pilotow Wycieczek rozpoczyna się 25.10.2008 (sobota) o godzinie 10 w Civitas Christiana, ul. ks. kard.  Wyszyńskiego 3. W tym dniu odbędzie się spotkanie organizacyjne i pierwszy wykład. Obecność kandydatów obowiązkowa


  KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZESTNIKA - POBIERZ KWESTIONARIUSZ OSOBOWY UCZESTNIKA